Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Арапски тастатура онлајн

Арапски Онлајн тастатура помага да напишеш Арапски користење на виртуелната тастатурата.
ذ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠
-
=
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
د
\
CAPS
ش
س
ي
ب
ل
ا
ت
ن
م
ك
ط
Enter
SHIFT
ئ
ء
ؤ
ر
لا
ى
ة
و
ز
ظ
SHIFT
Ctrl
AR
Ctrl