Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Концентрацијата на решенија, онлајн плаќање

Калкулатор решенија концентрација, плаќање преку интернет им овозможува да се пресмета волуменот во литри на параметри на решение: обемот на решение пред разредување, концентрацијата пред и по разредување.

Изберете волумен или концентрација на бројот на решение

Пред волумен разредување (V1):
Концентрација пред разредување (М1):
Концентрација по разредување (m2):
Резултати во:
Пресмета волуменот на растворот по разредување
Растворот - хомогена мешавина на честички на производи на растворот, растворувач и реакција.
На што соодносот помеѓу волуменот и концентрацијата е во раствор во согласност со формулата: V1 * M1 = V2 * M2
каде што V1 - разредување на решение за волумен, V2 - волумен по разредување, М1 - концентрација пред разредување, М2 - концентрација по разредување.